Εκδρομή εις Καισαριανήν, 21/1/ 1918


Εφόδια: Πλήρης εξάρτησις, υδροδοχείον, σισιτιοδόχη, φανός, πτυοσκάπανον και επανωφόριον απαραιτήτως. Έκαστος πρόσκοπος οφείλει να έχει μεθ’ εαυτού δια το κοινόν συσσίτιον 30 δράμια ορύζης, 10 δράμια ελαίου ή 5 δράμια βουτύρου, κρόμμυα οι έχοντες και ολίγον άλας. Η ενωμοτία της υπηρεσίας θα φέρει εκτός της χύτρας και ενός πλατυχύτρου της ομάδος και δευτέραν χύτραν κατά το δυνατόν ευρύχωρον ως και μίαν κοχλιάραν δια την διανομήν του συσσιτίου. Πάσα συζήτησις πολιτικού περιεχομένου οπωσδήποτε και οπουδήποτε γινομένη υπό προσκόπων της ομάδος μας απαγορεύεται αυστηρώς.

Προηγούμενη

Περιεχόμενα
Επόμενη
Γαλλικός καφές το 1916 Από Ημερολόγια των πρώτων 50 χρόνων Εκδρομή εις Φάληρον τον Απρίλιον 1918


(C) Copyright 1913-2002 3η Ο.Α.Ν. Επιτρέπεται η ελεύθερη ανάγνωση από browsers του WWW και παρόμοια προγράμματα. Με την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος.