Ναυτική Υπηρεσία Ακτοφυλακής Σαρωνικού


"... Κατά το 1918 είχεν οργανωθή η Ναυτική Υπηρεσία Ακτοφυλακής Σαρωνικού. Εις την 3ην Ομάδαν έλαχεν η φρούρησις του ακραίου Δ' Φυλακίου της Βαρκίζης , εκεί δε εγκατεστάθη η ομάς, υπό τους υπαρχηγούς Ησαίαν Ησαίαν και Γεώργιον Μ. Μίνδλερ.
Κωνικαί σκηναί και αντίσκηνα τοποθετημένα κάτωθι των πεύκων εις θέσιν μη εμφανή εκ της θαλάσσης. Εις το παρατηρητήριον ευρίσκετο, τοποθετημένον επί τρίποδος, ναυτικόν τηλε- σκόπιον με το οποίον ο φρουρός (όστις ανά δίωρον ενηλάσσετο) ηρεύνα συνεχώς το πέλαγος διά την τυχόν εμφάνισιν υποβρυχίου. Κάποτε, το φυλάκιον ειδοποίησεν εσπευσμένως τας πρώτας πρωϊνάς ώρας περί της εμφανίσεως εχθρικού υποβρυχίου. Τα δύο αντιτορπιλλικά που απεστάλησαν αμέσως, αλίευσαν επιπλέον τεράστιον σιδηρούν βαρέλιον. Εδόθησαν συγχαρητήρια υπό των ναυτικών αρχών διά την καλήν εκτέλεσιν των διαταγών.
Ο Ναύαρχος Κλίφτον Μπράουν τοσούτον ευηρεστήθη εκ της οργανώσεως του Φυλακίου της 3ης Ομάδος, ώστε προσέφερε υπέρ της κατά θάλασσαν οργανώσεως αυτής το ποσόν τοων δραχμών δέκα χιλιάδων. Το ποσόν τούτο, προστεθέν εις την υπό, ετέρου Μεγάλου Ευεργέτου της Ομάδος, του Δημητρίου Τζιρακοπούλου γενομένην μεγάλην δωρεάν εκ δρχ. 20.000(1923) εχρησιμοποιήθη εις απόκτησιν του μεγάλου εκπαιδευτικού ιστιοφόρου, μετά πετρελαιομηχανής, πλοίου της Ομάδος...” (της Γλαύκης Ι).

Προηγούμενη

Περιεχόμενα
Επόμενη
Ναυτικές δράσεις Ναυτική Δραστηριότητα Ο Νεώσοικος


(C) Copyright 1913-2002 3η Ο.Α.Ν. Επιτρέπεται η ελεύθερη ανάγνωση από browsers του WWW και παρόμοια προγράμματα. Με την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος.