ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΛΥΚΟΠΟΥΛΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ


Το 1918 έγινε ένα πείραμα γιά “Ομάδες Μαθητευομένων Προσκόπων”. Κρά-τησε τρία περίπου χρόνια και μετά τα παιδιά αυτής της πειραματικής ομάδας, που είχαν μεγαλώσει στο μεταξύ, πήγαν στην κανονική. Με βάση αυτό το πείραμα και τις εμπειρίες των αγελών που ιδρύθηκαν αρκετά αργότερα στην Αγγλία και μετά στην Αίγυπτο από ομογενείς, ιδρύθηκε το 1931 από τον “Ακέλα” Αλέξανδρο Σαράτσογλου η πρώτη Αγέλη Λυκοπούλων στην Ελλάδα.

Προηγούμενη

Περιεχόμενα
Επόμενη
Ναυτική επίδειξη Πρώτη εικοσιπενταετία, 1913 -1938 1918-1921 / 1931-1939 Εκ της κόνεώς μου Αναγεννώμαι.


(C) Copyright 1913-2002 3η Ο.Α.Ν. Επιτρέπεται η ελεύθερη ανάγνωση από browsers του WWW και παρόμοια προγράμματα. Με την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος.