ΑΝΑΦΟΡΕΙΟΝ έτους 1917 - 18 3η Ομάς Αθηνών Ναυτοπροσκόπων 12 Νοεμβρίου 1917 Δύναμις ομάδος


Αρχηγός                 1
Υπαρχηγός                 1
Υπαρχηγεύων                 1
Ενωμοτάρχαι                 4
Βοηθοί Ενωμοτάρχαι         3
Υπενωμοτάρχαι                 -
Πρόσκοποι                 20
Τό όλον                        30
Απόντες κατά την 12/11/17 εκδρομήν εις Γουδί προς ποδοσφαίρισιν :7
Κατ’ αναφοράν προσκόπου 4ης Ενωμοτίας καταγγέλεται ο Ενωμοτάρχης 5ης ενωμοτίας ότι ηκούσθη βωμολοχών προσέτι δε, ότι καπνίζει εν στολή ενώπιον προσκόπων. (Παρητήθη πριν τιμωρηθεί.) Καλαί πράξεις Μάστρας ανέγνω επιστολήν γραίας.
Καλίνικος έσωσε άνδρα κινδυνεύοντα. Σκένδερ εβοήθησε χωλόν ανελθείν κλίμακα.
Αναφοραί Τον Βλαβιανόν Γ. αναφέρει ο Σκένδερ επί ασεβεία.
Καλαί πράξεις Πετσάλης έσωσε παιδίον κρεμάμενον από ένα κάγκελο.
Καλίνικος έσωσε άνθρωπον καταχωθέντα υπό πεσόντος τοίχου.
Γορτσίδης εισήγαγε άπορον έφηβον πάσχοντα εκ ρευματισμού εις το Πατριωτικόν ‘Ιδρυμα ίνα εξετασθεί υπό ειδικού ιατρού.
Σκένδερ εβοήθησε μια γυναίκα να βάλει καπνοδόχον εις μίαν εστίαν.
Καλαί πράξεις Ιγγλέσσης μετά Σελά έσωσαν δεσποινίδα εκ πτώσεως εκ του τράμ κρατήσαντες αυτήν.Καλαί πράξεις Είς της 4ης ού δεν γράφεται όνομα, αφόπλισεν αλήτην κρατούντα μαχαιρίδιον δι’ ού προτίθετο να επιτεθεί κατ’ άλλου.         
Καλαί πράξεις Σκένδερ έσωσε πεταλούδαν πνιγομένην.
Αιτήσεις Λιδωρίκης Αλέκος ζητεί πτυχίον γραφέως.

Προηγούμενη

Περιεχόμενα
Επόμενη
43 - Η.Δ. 30-6-1919 - Στρατόπεδον Βούλας Πρώτη εικοσιπενταετία, 1913 -1938 Κατά τον "Μέγαν Πόλεμον 1914-1918"


(C) Copyright 1913-2002 3η Ο.Α.Ν. Επιτρέπεται η ελεύθερη ανάγνωση από browsers του WWW και παρόμοια προγράμματα. Με την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος.