43 - Η.Δ. 30-6-1919 - Στρατόπεδον Βούλας


Η πρώτη ημέρα του στρατοπέδου παρήλθε. Οικτρότερον θέαμα απειθαρχίας και αταξίας δεν ήτο δυνατόν να παρουσιάσωμεν.
Απαγορεύεται ρητώς και επί αυστηρωτάτη ποινή το να πίνουν από τα ξένα παγούρια. Τα παγούρια θα γεμίζονται και το βαρελάκι από τους Μαγείρους. 2) Το μεσημέρι μετά το φαγητόν και το βράδυ προ του φαγητού απόταν θα γεμίζει το βαρελάκι πάλιν ώστε οι πρόσκοποι (ο πρόσκοπος είναι οικονόμος) οφείλουν να οικονομούν το νερό. Από το βαρελάκι δεν θα παίρνει κανείς. Η σημερινή γυμναστική ήτο αισχρά. Οι πρόσκοποι για το καλό τους να γυμνάζωνται όσον μπορούν για να φτιάξουν τα σημερινά σώματά των τα οποία είναι αισχρότατα διασκευασμένα. Ο Υπ/γός Γ. Μίνδλερ

.
Λαβόντες την άδειαν δια να παρατείνωμεν την ενταύθα διαμονήν μας όσον θέλομε παρακαλώ τους εδώ διαμένοντας ναυτοπροσκόπους σήμερον εις το πρωϊνόν συσίτιον πόσον μπορούν να μείνουν ακόμη. Πρόσκοποι μη έχοντες καθαράς τας σισιτιοδόχους δεν έχουν σισίτιον καθώς και οι μάγειροι.


Προηγούμενη

Περιεχόμενα
Επόμενη
40 - 3. Ο.Α.Ν. - Η.Δ. 26-6-1919 Πρώτη εικοσιπενταετία, 1913 -1938 ΑΝΑΦΟΡΕΙΟΝ έτους 1917 - 18 3η Ομάς Αθηνών Ναυτοπροσκόπων 12 Νοεμβρίου 1917 Δύναμις ομάδος


(C) Copyright 1913-2002 3η Ο.Α.Ν. Επιτρέπεται η ελεύθερη ανάγνωση από browsers του WWW και παρόμοια προγράμματα. Με την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος.