ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ της 10ης Ιουλίου 1938


Μ. Μίνδλερ, Ιδρυτού Αρχηγού 3ης Ο. Α. Ναυτοπροσκόπων
Μετά μεγίστης χαράς και προσκοπικής υπερηφανείας, ανακοινώ προς την Ναυτοπροσκοπικήν Ομάδα μας, ότι η υπό την εποπτείαν του Υπουργείου των Ναυτικών Ελληνική Θαλασσία ΄Ενωσις, επ’ ευκαιρία του ευτυχούς γεγονότος της συμπληρώσεως εικοσιπενταετίας από της συστάσεώς της, εδώρησε προς αυτήν Κέρκουρον κατασκευασθέντα εν Θεσσαλονίκη επί των προδιαγραφών της Ολύμπια Γιώλ. Επί τη αναγγελία της μεγάλης ταύτης και τιμητικωτάτης διά την ημετέραν Ομάδα δωρεάς, συνελθόν το Συμβούλιον Τιμής της Ομάδος ανεκήρυξε την Ελληνικήν Θαλασσίαν ΄Ενωσιν Μεγάλην Ευργέτιδα της 3ης Ο.Α.Ν και απεφάσισε την αναγραφήν αυτής εν τη οικεία Στήλη των Μεγάλων Ευεργετών. Συγχαίρων άπαντας τους συντελέσαντας κατά το 25ετές χρονικόν διάστημα εις την ανάδειξιν της Ομάδος, αξίας τοιούτων τιμητικών ενδείξεων, εύχομαι, όπως και εν τω μέλλοντι από κοινού και εν ομονοία εργαζόμενοι, διατηρήσητε αμείωτον την περί της δράσεως αυτής καλήν γνώμην.
Επί τη ευκαιρία της σημερινής συγκεντρώσεως παλαιών και νέων Ναυτοπροσκόπων της Ομάδος μας, Ακριτών και Λυκοπούλων και της λήξεως των εορτών της πρώτης εικοσιπενταετηρίδος, εκφράζω τα θερμά και ευγνώμονα αισθήματά μου προς άπαντας Υμάς δια το πλήρες προσκοπικόν αιθημάτων Ψήφισμα, το οποίον μοι διεβιβάσατε δια του αγαπητού συναδέλφου Αρχηγού Γεωργίου Σπέντζα επί τη ευτυχεί συμπληρώσει εικοσιπενταετίας από της ιδρύσεως της Ομάδος, αποδεχόμενος άμα ως υπόσχεσίν σας προσκοπικήν την δι’ αυτού παρεχομένην, ότι θα εργασθήτε, όπως η Ομάς μας μείνει για το καλό πάντα πρώτη.

Προηγούμενη

Περιεχόμενα
Επόμενη
Καμπ-φαερ Αργυρού Ιωβηλαίου 1938 Πρώτη εικοσιπενταετία, 1913 -1938 Θέρος 1938


(C) Copyright 1913-2002 3η Ο.Α.Ν. Επιτρέπεται η ελεύθερη ανάγνωση από browsers του WWW και παρόμοια προγράμματα. Με την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος.