Θέρος 1938


Η υπό της Ομάδος σχεδιασθείσαν Πανελλήνιος Ναυτοπροσκοπική κατασκήνωσις δια τον προσεχή Αύγουστον, ματαιούται, τουλάχιστον δια το τρέχον έτος, λόγω των πολλών ασχολιών των περισσοτέρων εκ των αξιωματικών και βαθμοφόρων του Συστήματος. Αντ’ αυτής θα γίνει κοινή κατασκήνωσις της 3ης Ο.Α.Ν. μετά της 2ας Ο.Ν. Αλεξανδρείας (της ιδρυθείσης υπό του Αρχηγού της 3ης Ο.Ν. κ. Α. Αντωνοπούλου) από 1 - 15 / 8 / 1938 εις το εν Σουνίω κτήμα του κ. Χάρτ ευγενώς παραχωρηθέν.


Προηγούμενη

Περιεχόμενα
Επόμενη
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ της 10ης Ιουλίου 1938 Πρώτη εικοσιπενταετία, 1913 -1938 ΚΕΡΚΥΡΑ


(C) Copyright 1913-2002 3η Ο.Α.Ν. Επιτρέπεται η ελεύθερη ανάγνωση από browsers του WWW και παρόμοια προγράμματα. Με την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος.