52 / 11-6-18


Οι προσκοποδίκαι της ομάδος μας εκλήθησαν ίνα δικάσωσι τον πρόσκοπον της 3ης ενωμοτίας Ραϊτσίδην Ν. διότι κατά την ώραν της φρουράς του συνελήφθη υπό του Αρχιφύλακος κοιμώμενος. Εξετάσαν μάρτυρας, ήκουσαν και την απολογίαν του κατηγορουμένου. Συσκεφθέντες κατά νόμον απεφάσισαν την καταδίκην του κατηγορουμένου και επέβαλαν την ποινήν του να φυλάξει σκοπός επί 8 συνεχείς ώρας.

Προηγούμενη

Περιεχόμενα
Επόμενη
44 / 15-5-18 Πρώτη εικοσιπενταετία, 1913 -1938 54 / 14-6-18


(C) Copyright 1913-2002 3η Ο.Α.Ν. Επιτρέπεται η ελεύθερη ανάγνωση από browsers του WWW και παρόμοια προγράμματα. Με την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος.