9-7-18 Αναχώρησις δι’ ακτοφυλακήν Σαρωνικού.Οι πρόσκοποι της 2ας να έχωσι φωτογραφίαν και 5 λεπτά δια το δελτίον ταυτότητος. Πάντες, χαρτί και μολύβι δια να γράψωσι τους ανεμορόμβους. Ο Ενωμοτάρχης

Υποχρεωτική είναι η Ζωή των προσκόπων. Μην το λησμονείτε. Οι θέλοντες να εγγραφώσι συνδρομητές του περιοδικού να το δηλώσωσι μέχρι το Σάββατον εις τον κ. Διβέρη, διευθυντού του περιοδικού (Γραφεία του Σ.Ε.Π, Νίκης 11). Ο Αρχηγός Η. Ησαΐας


Έκαστος να φέρει κύπελλον μετά φλυτζανίου δια τέϊον και ό,τι παιγνίδια κατάλληλα δια προσκόπους προκειμένου εντός της προσεχούς εβδομάδος να γίνει έναρξις του αναψυκτηρίου της Λέσχης μας.

Προηγούμενη

Περιεχόμενα
Επόμενη
54 / 14-6-18 Πρώτη εικοσιπενταετία, 1913 -1938 3.Ο.Α.Ν. - Έκτακτος Υπηρεσιακή Συγκέντρωσις


(C) Copyright 1913-2002 3η Ο.Α.Ν. Επιτρέπεται η ελεύθερη ανάγνωση από browsers του WWW και παρόμοια προγράμματα. Με την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος.