ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ υπ’ αριθμόν 1 της 3ης Ομάδος Αθηνών Ναυτοπροσκόπων


Την προσεχή Κυριακήν 10 τρέχοντος μηνός και ώρα 11 π.μ. ακριβώς συγκέντρωσις απάντων των μελών της άνω ομάδος εις την Λέσχην της, οδός Πανεπιστημίου 13. Σύνταξις της Ομάδος, προπαρασκευή δι’ εξετάσεις και προσκοπικόν παίγνιον. Διδασκαλία Α’ βοηθειών.                                        7/9/1917 Ο Αρχηγός
                                                                 Ησαΐας
...ο υπαρχηγεύων να φέρη μίαν σάλπιγγα της ομάδος.
...Οι απουσιάσαντες κατά την παρελθούσαν εκδρομήν οφείλουν να δικαιολογηθώσι διότι άλλως θα διαγραφώσι συμφώνως τη διαταγή του κ. Εφόρου.
Εξετάσεις δοκίμων. Προπαρασκευή Α’ και Β’ τάξεως.
Ο βοηθός ενωματάρχης Χατζηβασιλείου τιμωρείται δι’ επιπλήξεως ενώπιον της ομάδος ένεκεν παραβάσεως του άρθρου 7 του νόμου των Προσκόπων.        
Κατά την επιθεώρησιν οφείλουν οι βαθμοφόροι της ομάδος να φέρουν επί του αριστερού βραχίονος το σήμα του ναυτοπροσκόπου, το οποίον θ’ αγορασθή από την επιτροπήν σημάτων της ομάδος αντί 1 δραχμής. Εκφράζομεν την λύπην μας εις τον Υπαρχηγόν μου διότι διαταχθείς υπό του Αρχηγού να δακτυλογραφήσει την διαταγήν κακώς αντέγραψε την ώραν της συγκεντρώσεως.
Τιμωρούμεν τους ενωμοτάρχες 2ας ενωμ. Πεσνικίδην Μιλτ. δια επιπλήξεως ενώπιον της ομάδος και εγγραφής της ποινής τους εις το μητρώον, διότι δηλώσας ασθένειαν ίνα απόσχη της χθεσινλης εκδρομής της Ομάδος μετέβη εις το θέατρον, επίσης τον ενωμοτάρχην της 4ης ενωμοτίας Γορτσίδην Λ. δι’ επιπλήξεως ενώπιον της ομάδος διότι παρέβη διαταγήν του αρχηγού όπως φέρει επανωφόριον. Του υπαρχηγού καθηκόντων αναλαμβάνει από σήμερον ο υπαρχηγεύων ενωμοτάρχης Μίνδλερ Γεώργιος του υπαρχηγού Ρανή Σ. αναλαμβάνοντος την αρχηγίαν της 8ης ομάδος Αθηνών.
Καλώ τους προσκόπους της ομάδος ως πρόεδρος αυτής εις υπηρεσιακήν συγκέντρωσιν εις την λέσχην της ομάδος ώρα 4 μ.μ.
Θέμα: Ψήφισις προϋπολογισμού ομάδος και διαφόρων επιτροπικών δια τας βιοποριστικάς εργασίας της ομάδος. Εκλογή νέων αρχηγών.        
...Εκφράζω τα συγχαρητηριά μου εις τους επιτυχόντας εις τας εκλογάς.
Πρόεδρον Λ. Γορτσίδην, Αντιπρόεδρον Α. Πεσνικίδην, Γραμματέαν Α. Δεμερτζήν, Ταμίαν Γ. Μίνδλερ, Σημαιοφόρον Χ. Δρακάκην, Αποθηκάριον Π. Σκένδερ, Τελετάρχην Π. Σκένδερ.
Οι χρεωστούντες εις το ταμείον να εξοφλήσωσι τας οφειλάς των μέχρι την Πέμπτην αλλέως θα τιμωρηθώσι αυστηρώς.                                
Εκφράζει την ευαρέσκειάν της η αγαπητή μου 3η ομάς, προς τους ενωμοτάρχες Πεσνικίδην, Γορτσίδην, Σκένδερ δια τας καλάς προς αυτήν υπηρεσίας των.

Προηγούμενη

Περιεχόμενα
Επόμενη
Η ίδρυση Πρώτη εικοσιπενταετία, 1913 -1938 28 - 3η Ομάς / Ναυτοπρόσκοποι


(C) Copyright 1913-2002 3η Ο.Α.Ν. Επιτρέπεται η ελεύθερη ανάγνωση από browsers του WWW και παρόμοια προγράμματα. Με την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος.