Αναδιοργάνωση


"... Καθορισθέντος δια του Οργανισμού του έτους 1918, του Συστήματος Ομάδος, απαρτιζομένου εκ μιάς Ομάδος Μαθητευομένων (των σημερινών Λυκοπούλων), μιας Προσκόπων και μιας Ναυτοπροσκόπων, συνεκροτήθη το πρώτον Σύστημα της 3ης Ομάδος Αθηνών δια της προσθήκης το 1918 ομάδος μαθητευομένων, της οποίας τον πυρήνα απετέλεσαν τα τότε Λυκόπουλα Σαράτσογλους Αλέξανδρος, Περρωτής Περικλής και Σπέντζας Γεώργιος. Μετά 20 χρόνια και οι τρεις έγιναν Αρχηγοί της 3ης Ναυτοπροσκόπων. Κατά το επόμενον δε έτος 1919 προσετέθη εις το Σύστημα κι ομάς Προσκόπων . Συνεπεία όμως αποφάσεως του Σώματος, καθ' ήν τα Συστήματα Ομάδων δέον να αποτελώνται εξ ομοειδών ομάδων απεχωρίσθη του Συστήματος μετ' αυτής, προς μεγίστην λύπην απάντων των απαρτιζόντων την Ναυτοπροσκοπικήν Ομάδα του Συστήματος, ο συμπαθής και ρέκτης αρχηγός αυτής Φάκαρος Αντώνιος. Και ήδη (1938) το Σύστημα της 3ης Ο.Α. Ν. αποτελείται από Ομάδα Ναυτοπροσκόπων υπό τον Αρχηγόν Σπέντζαν Γεώργιο, Αγέλην Λυκοπούλων θαλάσσης υπό τον Ακέλαν Σαράτσογλου Αλέξανδρον, και δοκιμαστικήν ομάδα Ακριτών υπό τον αρχηγόν Περρωτήν Π., υπηρετούντας εις την 3ην Ομάδα Ναυτοπροσκόπων από του έτους 1918, ότε είχον καταταχθή ως Μαθητευόμενοι...".

Σημείωση: ο Τηλέμαχος Γκαζιάνης το 1996 μας πληροφόρησε πως οι Μαθητευόμενοι Πρόσκοποι με ειδικότητα Ναυτοπροσκόπου φορούσαν ναυτικό πιλίσκο.

Ο τότε Γενικός Εφορος μας κ. Μελάς δοκίμασε αυτοπροσώπως για πρώτη φορά στην Ελλάδα τις Αγέλες Λυκοπούλων. Δεν τα ονόμαζε Λυκόπουλα, αλλά μαθητευομένους,η απασχόλησή τους όμως ήταν ίδια μ' αυτό που ξέρουμε σήμερα, η ζωή της Αγέλης.

Προηγούμενη

Περιεχόμενα
Επόμενη
Πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης το 1918 Πρώτη εικοσιπενταετία, 1913 -1938 ΠΡΩΤΗ ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ


(C) Copyright 1913-2002 3η Ο.Α.Ν. Επιτρέπεται η ελεύθερη ανάγνωση από browsers του WWW και παρόμοια προγράμματα. Με την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος.