Πρώτη ημερησία εκδρομή εις Μπογιάτι - Γκούριζαν


Συγκεντρώσεις ώρα 6.40΄ εις τον σιδηροδρομικόν σταθμόν Λαρίσσης.
Η μετάβασις εις τον σταθμόν είναι δυνατή δια του τραμ 5/12, το οποίον έχει αφετηρίαν το Παγκράτι και τέρμα τον σταθμόν Λαρίσσης. Τιμή εισιτηρίου δραχ. 3 από Παγκράτι και δραχ. 2 από Ζάππειον.Αναχώρησις με την αμαξοστοιχίαν ώρ. 6.50΄. ΄Αφιξις εις Μπογιάτι και αναχώρησις αμέσως δια τοποθεσίαν <<Γκούριζα>>.Πορεία. Δια την μετάβασιν εις Γκούριζαν, ακολουθούμεν κατ’ αρχάς τηναμαξιτήν οδόν Μπογιατίου - Λίμνης Μαραθώνος. Εις σημείον απέχον 3 1/2 περίπου χιλιόμετρα του Μπογιατίου, εγκαταλείπομεν την αμαξιτήν οδόν καιακολουθούμεν μονοπάτιον του οποίου η αρχή ευρίσκεται εις το δεξιόν μέρος της οδού και επί λειβαδίου απέχοντος περί τα 500 μέτρα από μικρού εικονοστασίου το οποίον συναντώμεν εις το δεξιόν επίσης μέρος της οδού κατά την πορείαν μας. Ως χαρακτηριστικόν του λειβαδίου τούτου δύναται να χρησιμεύσει και το ότι αποτελεί τούτο την δευτέραν γυμνήν πεύκων έκτασιν μετά το εν λόγω εικονοστάσιον, ως πρώτης λαμβανομένης εκείνης επί της οποίας κείται τούτο.
Δια του μονοπατίου διερχόμενοι μεταξύ 2 ομαλών λόφων οδηγούμεθα εις τοποθεσίαν <<Γκούριζα>>. Η απόστασις από της αμαξιτής οδού μέχρι αυτής είναι περί τα 10 λεπτά της ώρας. ΄Ωστε η συνολική πορεία από Μπογιατίου εις Γκούριζαν είναι 1 ώρα.
Τοποθεσία. Η Γκούριζα είναι μικρά κοιλάς, περιβαλλομένη υπό πλουσίων εις βλάστησιν λόφων, εκτάσεως αρκετών τετραγωνικών μέτρων, τελείως γυμνή δένδρων και θάμνων.Εις το ΝΑ μέρος αυτής υπάρχει πλουσία εις ύδωρ ομώνυμος πηγή, η οποία και ενισχύει το δια της κοιλάδος διερχόμενον ρυάκιον πλάτους 2-3 μέτρων εκατέρωθεν του οποίου υπάρχουσιν αιωνόβιοι πλάτανοι.
Δυνατά θέματα εκδρομής.
1) Μικράς διαρκείας πεζικά γυμνάσια επί της αμαξιτής οδού κατά την μετάβασιν.
2) Μαγείρευμα ατομικόν ή και κατ’ ενωμοτίας (αφθονία ξύλων και καταλληλο-
τάτη και ασφαλής θέσεις δι’ άναμμα συγχρόνως πολλών πυρών).
3) Κατασκευή γεφύρας δια κοντών άνωθεν του ρυακίου.
4) Παιγνίδια με χειρόσφαιραν, αμπάριζα κλπ., παιγνίδια γηπέδου.
5) Παιγνίδια ανιχνεύσεως και ψευδομάχαι (κουκουναροπόλεμος!) επί των πέριξ καταφύτων λόφων.
6) Εξερεύνησις της χαράδρας δια της οποίας διέρχεται το ρυάκιον. Η χαράδρα είναι αμέσως μετά την Γκούριζα, γίνεται αρκετά απότομος και άκρως ενδιαφέρουσα και γραφική. Δια να την διαβεί τις εις ωρισμένα σημεία απαιτείται δέσιμον με σχοινία κλπ. Επιστροφή.


Προηγούμενη

Περιεχόμενα
Επόμενη
ΚΕΡΚΥΡΑ Πρώτη εικοσιπενταετία, 1913 -1938 “Πιγκουΐνος”, περιοδικό εκδιδόμενο από την ενωμοτία Πιγκουΐνων 3ης ΟΑΝ.


(C) Copyright 1913-2002 3η Ο.Α.Ν. Επιτρέπεται η ελεύθερη ανάγνωση από browsers του WWW και παρόμοια προγράμματα. Με την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος.