7 - 19/1/1918


Την προσεχή Κυριακήν 21 τρέχοντος μηνός εκδρομή ημερησία της ομάδος εις “Καισαριανήν”. Εφόδια: Πλήρης εξάρτησις, υδροδοχείον, σισιτιοδόχη, σήματα, φανός, πτυοσκάπανον και επανωφόριον απαραιτήτως. Οι ενωμοτάρχαι και τα βιβλία των ενωμοτιών των. Ο Σημαιοφόρος της ομάδος την Σημαίαν και τα επίμηλα. Έκαστος πρόσκοπος οφείλει να έχει μεθ’ εαυτού δια το κοινόν συσσίτιον 30 δράμια ορύζης, 10 δράμια ελαίου ή 5 δράμια βουτύρου, κρόμμυα οι έχοντες και ολίγον άλας. Η ενωμοτία της υπηρεσίας θα φέρει εκτός της χύτρας και ενός πλατυχύτρου της ομάδος και δευτέραν χύτραν κατά το δυνατόν ευρύχωρος ως και μίαν κοχλιάραν δια την διανομήν του συσσιτίου. Συγκέντρωσις: Εις την Λέσχην της ομάδος 7 π.μ. Προσκλητήριον: 7 1/4 π.μ. Αναχώρησις: Ώρα 7.30 π.μ. ακριβώς. Οι ενωμοτά-
ρχαι και πρόσκοποι της ομάδος οφείλουν να συμμορφωθώσι με την Η.Δ. περί επιστράτευσης των προσκόπων καθισταμένων αυτών τούτων υπευθύνων. Πάσα συζήτηση πολιτικού περιεχομένου οπωσδήποτε και οπουδήποτε γινομένη υπό προσκόπων της ομάδος μας απαγορεύεται αυστηρώς.
Οι βουλόμενοι να εγγραφώσι εις τον συνεταιρισμόν του Σώματος οφείλουν να το δηλώσωσι. Του λοιπού ουδείς πρόσκοπος μη καταβαλών το ποσόν των 10 δραχ. εις τον προσκοπικόν Συνεταιρισμόν θα είναι δυνατόν να λάβη πράγματα εξ αυτού,        

Προηγούμενη

Περιεχόμενα
Επόμενη
3 - 4/1/1918 Πρώτη εικοσιπενταετία, 1913 -1938 11 - 30 / 1 / 1918


(C) Copyright 1913-2002 3η Ο.Α.Ν. Επιτρέπεται η ελεύθερη ανάγνωση από browsers του WWW και παρόμοια προγράμματα. Με την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος.