11 - 30 / 1 / 1918


Οι πρόσκοποι της ομάδος καλούνται εν στολή μετά κοντού και υδροδοχείου την προσεχήν Πέμπτην 1ην Φεβρουαρίου και ώραν 3 μ.μ. ακριβώς ίνα μεταβώμεν μετά των αναγκαίων εργαλείων προς καθαρισμόν του δάσους του Σταδίου. Η ενωμοτία της υπηρεσίας να έχει μεθ’ εαυτής 4 πτυοσκαπάνες. Συγκέντρωσις εις τα Γραφεία του Σώματος. Επιστροφή ώρα 7 μ.μ.
Η ενωμοτία της υπηρεσίας οφείλει αμελητί καθ’ εκάστην να στέλλει δις της ημέρας τον αγγελιαφόρον της ενωμοτίας εις τα Γραφεία του Σώματος ίνα λαμβάνει γνώσιν της Η.Δ.Ε. ειδοποιήσας συγχρόνως τον ενωμοτάρχην της όστις αν κρίνει αναγκαίον να διατάξει αμέσως τον αγγελιαφόρον της ομάδος Ραϊτσίδην ίνα ειδοποιήσει τάχιστα τον Αρχηγόν παρ’ ού και θα λάβει περαιτέρω οδηγίας. Ο αποθηκάριος της ομάδος να φροντίσει περί της εγκαίρου κασσιτερώσεως της χύτρας και της πλατυχύτρας της ομάδος.

Εμπιστευτικόν σημείωμα Αρχηγού προς τους ενωμοτάρχας 3ης ομάδος ναυτοπροσκόπων. Αύριον Κυριακήν πάντες οι πρόσκοποι της ομάδος μου θα διατελώσι εν επιφυλακή εντός των οικιών των, από πρωΐας μέχρι της 3ης μ.μ. ώρας. Καθόλον το διάστημα της επιφυλακής δέον οι πρόσκοποι να φέρωσι τας στολάς των, η εξάρτησίς των να είναι καθόλα ετοίμη συμφώνως προς τας δοθείσας περί επιστρατεύσεως διαταγάς, να έχωσιν τροφήν δια μίαν ημέραν και απαραιτήτως επανωφόριον. Οι ενωμοτάρχαι να είναι έτοιμοι όπως το ταχύτερον ειδοποιήσωσιν τους προσκόπους των ευθύς ως δια του αγγελιαφόρου ήθελον διαταχθεί. Πάσα απώλεια χρόνου θα εστοίχιζε πολύ εις την ομάδας μας! Εις ουδένα απολύτως επιτρέπεται κατά την αυριανήν ημέραν να εξέλθει της οικίας του επί αυστηροτάτη ποινή. Μόνον μετά τας 3 μ.μ. είναι δυνατόν να εξέλεθει πρόσκοπος αφού προηγουμένως γνωρίσει εις τους εν τη οικία του παραμένοντας που θα μεταβεί ακριβώς και σαφώς. Διάφοροι περίπολοι της ομάδος μας θα εξακριβώσωσι κατά πόσον θα τηρηθεί η ως άνω διαταγή.
Κατόπιν αναφορών των ενωμοταρχών τιμωρείται ο πρόσκοπος Ραϊτσίδης δι’ επιπλήξεως ενώπιον της ομάδος, εγγραφής της ποινής εις το φύλλον μητρώου του και να αφαιρεθεί απ’ αυτού το σήμα του ναυτοπροσκόπου (η άγκυρα) ως και το σήμα του αγγελιαφόρου της ομάδος.

Προάγονται εις τον βαθμόν του Υπενωματάρχου οι πρόσκοποι Κανάρης Λ. και Μπαζαίος Απ. τοποθετούμενοι ο μεν πρώτος εις την 3ην Ενωμ. Αετού, ο δε δεύτερος εις την 6ην Ενωμοτίαν. Μετατίθεται ο Υπενωματάρχης της 3ης Ενωμ. Δεμερτζής Αλ. εις την 1ην τις “Φώκιες”. Επίσης ο ενωμ. βοηθός της 1ης εις την 5ην Ενωμ. των Γλάρων.

Ημερησία εκδρομή της ομάδος εις Χαλάνδριον εν πλήρει εξαρτήσει. Έκαστος δέον να έχει 40 δρ. ορύζης και ολίγον έλαιον ή βούτυρον, οι μη έχοντες όρυζαν δύνανται να φέρωσι φασόλια.

Εκδρομή εις Φάληρον . Μετακόμισις Λέμβων και εξάσκησις σκηνοπηγίας.
Επαινείται υπό της ομάδος ο πρόσκοπος της 4ης ενωμοτίας Καλλίνικος διότι εσταμάτησεν αφηνιασμένον άτιον με κίνδυνον της ζωής του.
                

Προηγούμενη

Περιεχόμενα
Επόμενη
7 - 19/1/1918 Πρώτη εικοσιπενταετία, 1913 -1938 33 / 9-4-18


(C) Copyright 1913-2002 3η Ο.Α.Ν. Επιτρέπεται η ελεύθερη ανάγνωση από browsers του WWW και παρόμοια προγράμματα. Με την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος.