33 / 9-4-18


Τακτική συγκέντρωσις της ομάδος την προσεχή Πέμπτην 12 τρέχοντος μηνός και ώρα 5 μ.μ. μετά στολής και πλήρους εξαρτήσεως άνευ όμως επανωφορίου εις την Λέσχην της ομάδος οδός Βαλαωρίτου 4 και Βουκουρεστίου (γωνία).
Έκτακτος Υπηρεσιακή Συγκέντρωσις
Την προσεχή Δευτέραν 23 καλούνται πάντα τα μέλη της 3ης ομάδος Ναυτοπροσκόπων εις έκτακτον υπηρεσιακήν συνεδρίασιν εν τη Λέσχη της ομάδος. Θέμα: Επικύρωσις πρακτικών προηγουμένης συνεδριάσεως, εκλογή Προσκοποδικείου, υποβολή προτάσεων κ.τ.λ. κ.τ.λ.
Ο Πρόεδρος Ο Γραμματεύς Εθεωρήθη αυθημερόν Ο Αρχηγός
                                                                
Ο θαλαμάρχης της Α’ Σκηνής τιμωρείται διά διώρου περιορισμού. Τιμωρείται ο υπαρχηγεύων της ομάδος Μίνδλερ Γεώργιος δι’ ωριαίας κρατήσεως.
                                                                Ο Αρχηγός

Προηγούμενη

Περιεχόμενα
Επόμενη
11 - 30 / 1 / 1918 Πρώτη εικοσιπενταετία, 1913 -1938 41 / 1-5-18


(C) Copyright 1913-2002 3η Ο.Α.Ν. Επιτρέπεται η ελεύθερη ανάγνωση από browsers του WWW και παρόμοια προγράμματα. Με την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος.