41 / 1-5-18


Αρχομένου του τελευταίου μηνός των μαθημάτων σας, εφιστώ την προσοχήν των προσκόπων μου επί του 6ου άρθρου του νόμου μας!! Πάντες μετά ζήλου και φιλοπονίας ή οπόταν αρμόζει σε κάθε πρόσκοπον της ομάδος μας, προσπαθήσατε να συμπληρώσετε τας τυχόν υπαρχούσας ελλείψεις σας γενόμενοι άξιοι του ονόματος το οποίον φέρετε, συγχρόνως δε να διαψεύσητε τους ισχυριζομένους ότι ο προσκοπισμός είναι εμπόδιον εις το Σχολείον και όχι κύριος συνεργάτης...
...οι βαθμοφόροι της ομάδος μας καλούνται την προσεχή Κυριακήν εν στολή άνευ κοντού και ώρα 9 1/2 π.μ. εις την Λέσχην της ομάδος δια μετάβασιν εις Νέον Φάληρον προς μετακίνησιν της λέμβου.         Ο Αρχηγός                        

Προηγούμενη

Περιεχόμενα
Επόμενη
33 / 9-4-18 Πρώτη εικοσιπενταετία, 1913 -1938 44 / 15-5-18


(C) Copyright 1913-2002 3η Ο.Α.Ν. Επιτρέπεται η ελεύθερη ανάγνωση από browsers του WWW και παρόμοια προγράμματα. Με την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος.